КРУПАЊ КРОЗ ВЕКОВЕ СКРИВЕНА ЛЕПОТА КУЛТУРНА БАШТИНА ВЕРСКИ ТУРИЗАМ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА ИНФО ЦЕНТАР ТСООК
КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА

Споменик природе „Ковачевића пећина” налази се на територији општине Крупањ, село Церова, засеок Ковачевићи, КО Церова. Површина Споменика природе „Ковачевића пећина” износи 4,69 ha, све у приватном власништву, обухваћено II степеном заштите. Од Новог Сада је удаљен око 134 km, од Београда око 145 km, а од Шапца и Ваљева око 60 km.

Споменик природе „Ковачевића пећина” стављен је под заштиту ради очувања, у изворном облику, репрезентативног примера пространог, хоризонталаног, вијугавог и разгранатог подземног облика карстног рељефа развијеног у кречњацима палеозојске старости (карбон), који се састоји из четири јединствене целине: Улазног дела (са два отвора), Главног канала, Канала са кадама и Блатног канала, укупне познате дужине 985 m, као и очувања елемената геодиверзитета у виду атрактивног пећинског накита и биодиверзитета, који се огледа у присуству седам родова фосилне фауне (различитих родова сисара, плеистоценске и рецентне старости, од којих је најзначајнији пећински медвед), 12 врста фауне зглавкара и четири врсте слепих мишева (природне реткости). Споменик природе "Ковачевића пећина" представља најдужи и најзначајнији спалеолошки објекат у овом делу западне Србије и једина је позната пећина у Србији развијена у кречњацима палеозојске старости (карбон). Унутар пећине заступљен је атрактиван, јединствен пећински накит већином сталагмити, затим сталактити, саливи, бигрене каде, драперије и др. Јединствени су високи витки сталагмити од којих су многи срасли са сталактитима.

Дно је читавом дужином прекривено кластичним седиментима, већином жутом глином, која у влажном периоду године представаља тешко проходно блато. У пећини је до сада пронађено 12 различитих представника артроподске фауне од којих су две нове врсте за науку ( из родова Typhloglomeris и Thphloiulus, Diplopoda), једна ендемична подврста за Србију и пет ендемичних врста за Балкан. Пећина је богата палеонтолошким остацима. Обраћени су фосилни остаци представника 7 родова сисара, од којих је најзначајнији пећински медвед (Ursus spelaeus) коме је пећина била станиште. Пећина је станишта велике колоније слепих мишева. Све пронађене врсте (велики потковичар Rhinolophus hipposideros I и дугокрили љиљак Miniopterus schreibersii) су строго заштићене врсте у Србији према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива.