НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Туристичка органитзација општине Крупањ

Адреса наручиоца: Мачков камен бр.3, 15314 Крупањ

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета:Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на општинским и државним путевима на територији општине Крупањ, према Главном пројекту туристичке сигнализације на државним путевима у општини Крупањ и Главном пројекту туристичке сигнализације на општинским путевима у општини Крупањ

Ознака из општег речника набавке: 34928470 – Сигнализација

Број партија: набавка није обликована по партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.tookrupanj.org.rs и може се преузети лично у просторијама Туристичке организације

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Туристичка организација општине Крупањ, ул. Мачков камен бр.2, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ израде и постављања туристичке саобраћајне сигнализације – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 9. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке 16.12.2016. године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 16.12.2016.год. у 11:30 часова у просторијама Туристичке организације општине Крупањ, ул. Мачков камен бр.3, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:Александар Петровић, тел:015-584-094, e-mail:touristok@yahoo.com