НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
Систематизација радних места у ТСООК

 

            На основу члана 24. став 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, даље Закон), и члана 13. Статута Туристичко-спортске организације општине Крупањ, Управни одбор Туристичко-спортске организације општине Крупањ, улица Мачков Камен 3, (даље: Послодавац), донео је дана 22. децембра, 2017. године,

 

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 

 

                I     Опште одредбе

Члан 1.          

Правилником о организацији и систематизацији послова (даље: Правилник), уређују се код Послодавца:

-        назив и опис послова,

-        врста и степен стручне спреме, односно образовање за обављање послова,

-        посебни услови за обављање послова,

-        потребан број извршилаца за сваки посао,

-        друга питања од значаја за организацију рада Послодавца, и то:

 

Члан 2.          

У случају економских, технолошких и организационих промена код Послодавца, могу се укидати постојећи послови и уводити нови послови.

Промена се у смислу става 2. овог члана врши путем изена и допуна овог Правилника.

 

Члан 3.          

            Ради обављања послова који су утврђени овим Правилником, Послодавац и запослени закључују Уговор о раду.

 

Члан 4.          

            Послови утврђени овим Правилником систематизовани су према сложености, сродности и другим условима потребним за њихово обављање у оквиру организационих делова.

            Пос.лови имају свој назив и опис.

            Назив послова одређен је према природа послова који запослени врши.

            Опис послова одређен је према активностима и задацима које је запослени дужан да извршава ради реализације конкретног посла.

 

Члан 5.          

            Запослени су одговорни за извршавање послова на које су распоређени, а који су утврђени овим Правилником.

            Директор врши надзор над извршавањем послова и предузима мере утврђене Законом и општим актима Послодавца према запосленом који не обавља послове у складу са овим Правилником.

 

 

Члан 6.          

            За обављање послова поред општих услова утврђених Законом, захтеване врсте и степена стручне спреме односно образовања, запослени мора да испуњава и посебне услове у зависности од послова на које је распоређен, и то:

1.      рад на рачунару

2.      знање страног језика

3.      спремност за тимски рад

 

Члан 7.          

Опис послова и услови за обављање тих послова утврђује се појединачно за свако радно место и то:

1.      Назив посла: ДИРЕКТОР

Опис посла:

-        представља и заступа туристичко-спортску организацију (у даљем тексту: ТСО);

-        организује и руководи радом ТСО;

-        доноси Правилник о организацији и систематизацији послова;

-        предлаже акте које доноси Управни одбор ТСО;

-        извршава одлуке Управног одбора ТСО и предузима мере за њихово спровођење;

-        стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање имовином;

-        обавља и друге послове утвђене Законом, Статутом, општим актима и ослукама Управног и Надзорног одбора;

 

Услови (стручна спрема/образовање): Високо образовање:

-          на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-          знање страног језика у складу са прописима којима се уређује област туризма;

-          четири године радног искуства, од чега најмање две године на руководећем радном месту прописано Законом којим се уређује обчаст туризма

Број извршиоца: 1

 

2.      Назив посла: РЕФЕРЕНТ У ТУРИЗМУ

Опис посла:

-          продаје и организује туристичке услуге (смештај и туристички аранжмани);

-          организује туристичка путовања и излете;

-          ради на припреми информативног и пропагандног материјала;

-          сарађује са носиоцима туристичке понуде;

-          обавља административне послове везане за боравак гостију;

-          учествује у креирању и дистрибуцији туристичких програма, креирању цена;

-          учествује у припреми извештаја;

-          ради на организацији спортских и рекреативних активности;

-          учествује у идентификовању пројеката и припрема потребну документацију;

-          прати реализовање пројеката у којима ТСО учествује;

-          обавља и друге послове по налогу Директора;

-          за свој рад, квалитет и динамику поверених послова одговара Директору;

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-          знање страног језика

-          знање рада на рачунару

Број извршиоца: 1

 

3.      Назив посла: САРАДНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈА

Опис посла:

-          евидентира специфичности постојећих манифестацијана основу истраживања тржишта;

-          контролише мере за боље коришћење туристичке понуде;

-          координира програме представљања на различитим манифестацијама;

-          координира план и програм активности за сваку манифестацију;

-          учествује на семинарима, туристичким берзама и сајмовима, у припреми и изради туристичког пропагандног материјала, изложбама и друго;

-          прати, прикупља, обрађује и анализира резултате истраживања туристичког тржишта;

-          води административне послове у вези са кретањем предмета;

-          води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;

-          обавља и друге послове по налогу Директора;

-          за свој рад, квалитет и динамику поверених послова одговара Директору;

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-          знање страног језика

-          знање рада на рачунару

Број извршиоца: 1

 

4.      Назив посла: САРАДНИК РЕЛАИЗАТОР ТУРИСТИЧКОГ ПРОГРАМА – ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ/ТУРИСТИЧКИ АНИМАТОР

Опис посла:

-          туристички водич;

-          организује прихват гостију и разгледање града и околине;

-          организује и реализује излете;

-          пружа потребне информације туристима;

-          дистрибуира пропагандни материјал;

-          туристички аниматор;

-          предлаже програм рекреације и анимације на туристичком локалитету;

-          реализује усвојени програм;