НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
Расписан конкурс за доделу субвенција за развој традиционалних заната у 2015. години

Расписан конкурс за доделу субвенција за развој традиционалних заната у 2015. години

Објављено 20. јула 2015.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је јавни позив за доделу субвенција за развој традиционалних заната у 2015. години.

Укупан износ субвенција намењен старим занатлијама износи два милиона динара. У оквиру ове суме додељује се 21 субвенција и то 10 субвенција од 50 хиљада динара, седам од 100 хиљада динара и четири субвенције од 200 хиљада динара.

Конкурс ће бити отворен до 3. августа, а право учешћа на конкурсу имају искључиво привредни субјекти, не и удружења.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ

ЗАНАТА У 2015. ГОДИНИ

 

У СКЛАДУ СА

ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УСВАЈАЊУ  ПРОГРАМА РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2015. ГОДИНИ

(05 БРОЈ 401-7714/2015 ОД 16. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕОГРАД, 20. ЈУЛ 2015.

Јавни позив

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство), на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-7714/2015 од 16. јула 2015. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за развој традиционалних заната у 2015. години (у даљем тексту: Програм), позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2015. години  (у даљем тексту: Конкурс).

Сврха доделе субвенција је очување и унапређење заната који су традиционални у Републици Србији, јачање конкурентности производа и услуга тих заната на домаћем и иностраном тржишту и промовисање традиционалних заната на Светској изложби EXPO Милано 2015. Субвенције по овом Програму представљају наменска финансијска средства и додељују се бесповратно.

 

 

I Намена и износ субвенција

 

Субвенције намењене за развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

            1) унапређење процеса производње на начин који не ургрожава традиционалну технологију карактеристину за стари занат (набавка опреме и адаптација и уређење радних просторија; не укључује набавку сировина);

            2) унапређење производа и/или амбалаже производа старог заната и

            3) промовисање традиционалних заната у свету кроз учешће на Светској изложби EXPO Милано 2015 у оквиру Српског павиљона у септембру месецу 2015. године.

      Привредни субјекти пријављују своје пројекте искључиво на обрасцу СЗТЗ (који је саставни део конкурсне документације) и могу да конкуришу за доделу субвенција искључиво за једну од три наведене намене. Пријаве у којима није наведена намена или је наведено више од једне намене од дефинисаних три, неће бити разматране.

      Износ субвенције, у складу са тачком IV Програмa, може бити од 50.000,00 динара до 200.000,00 динара по привредном субјекту, и то: за намене 1) и 2) појединачни износи субвенција износе 50.000 динара и 100.000 динара, а за намену 3) износе 200.000 динара.

Укупан број субвенција које ће Министарство одобрити је двадесет и један, и то: десет субвенција по 50.000 динара, седам субвенција по 100.000 динара и четири субвенције по 200.000 динара – што чини укупан износ субвенција од 2.000.000 динара.

      Уколико су трошкови пројекта већи од износа одобрене и исплаћене субвенције, корисник субвенције обезбеђује сопствена средства за износ разлике.

 

 

II Право учешћа

 

У складу са Програмом, традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом, под условом да се налазе у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција) која се води у Министарству привреде (“Службени гласник РС“, број 56/12) и да се баве следећим традициоалним занатима: ткањем, ћилимарством, везом, опанчарством,  филигранством, иконописом и терзијским занатом. Привредним субјектима сматрају се привредна друштва, задруге и предузетници. Удружења немају право учешћа на овом Конкурсу.

Право учешћа на конкурсу немају привредни субјекти:

  1. код којих је покренут стечајни поступак, односно поступак ликвидације;
  2. који имају доспеле, а неизмирене пореске и друге финансијске обавезе према Републици Србији;
  3. ако је предузетник, односно одговорно лице привредног субјекта осуђивано или се против њега води истрага или кривични поступак у вези са делима из области привреде, односно у вези са њиховом делатношћу.

 

Докази који се прилажу уз пријаву:

 

Привредни субјекат који конкурише за субвенцију, поред (1) Извода из АПР-а (који мора бити издат у 2015. години), прилаже (2) копију Сертификата да се његови производи могу обележавати стилизованом ознаком отворене шаке (производи старих и/или уметничких заната или домаће радиности) – издат од ресорног Министарства за послове привреде, као и доказ да се бави најмање једним од следећих традиционалних заната: ткањем, ћилимарством, везом, опанчарством,  филигранством, иконописом и терзијским занатом и (3) Уверење Републичке пореске управе да привредни субјекат који конкурише за субвенцију нема доспеле, а неизмирене пореске и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

Пријаве на конкурс које не садрже ове доказе, неће бити разматране.

 

Напомена:

 

Привредни субјекти могу поднети само једну пријаву на конкурс.

Предузетник који је у статусу мировања код АПР-а, нема право учешћа на Конкурсу.

 

 

 

 

III Начин подношења пријаве на Конкурс

 

Пријаву, која у складу са Програмом представља Захтев за коришћење бесповратних средстава, привредни субјекти подносе Министарству на обрасцу СЗТЗ, најкасније до понедељка 3. августа 2015. године.

Благовремено примљене пријаве ће се сматрати оне које буду предате на писарници Министарства у Немањиној улици 22-26 у Београду или достављене поштом, и то до 3. августа 2015. године, на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација (канцеларија 239), Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Поштански печат на ковертама – за пријаве послате поштом, не може имати датум после 3. августа 2015. године. 

Затворени коверат који садржи образац СЗТЗ са прилозима мора бити читко означен на предњој страни коверте:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЗАНАТЕ

НЕ ОТВАРАТИ !

 

Пријаве које су неблаговремене, у незатвореној коверти и/или некомплетне пријаве (без обавезних прилога), као и пријаве које нису у складу са овим јавним позивом, неће бити разматране.

Пријава на конкурс за доделу субвенција обавезно садржи попуњен образац СЗТЗ и прилоге, којима се доказује испуњеност услова у складу са овим јавним позивом. Привредни субјекат може приложити фотографије својих производа и штампани материјал (максимално 500 гр) којим доказује да се бави ткањем, ћилимарством, везом, опанчарством,  филигранством, иконописом и терзијским занатом и/или који се односи на пројекат.

Подносилац пријаве је обавезан да потпише и печатом овери образац СЗТЗ на местима где је то предвиђено, укључујући три изјаве које су саставни део обрасца СЗТЗ.

 

 

IV Комисија и оцена испуњености услова за доделу подстицаних средстава

 

У складу са Програмом Конкурс за доделу субвенција спроводи Комисија коју је Решењем број 119-01-00171/2015-04 од 20. јула 2015. године образовао министар надлежан за послове трговине (у даљем тексту: Министар). 

Комисија утврђује испуњеност услова за доделу субвенција у складу са Програмом и оцењује пријаве на основу следећих критеријума и сачињава бодовну листу за сваку пријаву и то:

(1) за усклађеност циљева пројекта привредног субјекта (који може да траје максимално шест месеци, рачунајући од дана завршетка Конкурса) са Програмским циљевима – наведени су у поглављу овог Конкурса: I Намена и износ субвенција; тачке 1), 2) и 3): од 1 до 5 бодова;

(2) прецизност и квалитет активности, очекиваних резултата и плана трошкова пројекта корисника субвенције: од 1 до 5 бодова;

            3) референце корисника субвенције које се односе на промоцију традиционалних заната на изложбама и/или манифестацијама у земљи и иностранству, кроз штампане публикације на српском или страном језику, радионицама и семинарима у оквиру институција образовања, локалне самоуправе и сл. Референце не могу бити старије од четири године, а писани докази морају бити од организатора манифестације или државне институције. Привредни субјекат подноси максимално три референце: од 0 до 6 бодова.

Укупан број бодова по пријави износи најмање 2 (два) бода, а највише 16 (шестнаест) бодова.

Потом, Комисија утврђује ранг листу на основу појединачних бодовних листа и сачињава Извештај о оцењивању пријава са предлогом расподеле расположивих средстава, односно предлогом да се подстицајна средства не доделе у случају да ниједна пријава не испуњава прописане услове.

Комисија у Извештају предлаже министру да се најбоље оцењеним пријавама по редоследу на ранг листи додели тражени динарски износ, а који може бити 50.000,00 и 100.000,00 динара за намене 1) и 2) и 200.000,00 динара за намену 3).

На основу Извештаја министар доноси решење о додели субвенција привредним субјектима, а до укупног износа субвенција од 2.000.000,00 динара, сходно Програму, односно решење да се субвенције не доделе, у случају да ниједна пријава не испуњава прописане услове. Ово Решење је коначно.

Обавештење о додели субвенција се објављује на званичној Интернет страници Министарства.

 

 

 

V Исплата субвенција и подношење Извештаја о употреби субвенција

 

На основу Решења о додели субвенција привредним субјектима Министарство ће пренети динарски износ на рачун корисника субвеницје, а на терет буџета Републике Србије за 2015. годину.

 

Корисник субвенције дужан је да достави Министарству Извештај о употреби субвенције (у даљем тексту: Извештај) који садржи наративни део (текстуално објашњење на шта су подстицајна средства утрошена и који су циљеви из пријаве постигнути) и финансијску документацију (фотокопије оригиналних рачуна добављача, фискалних рачуна и друге исправе) којом доказује извршено плаћање за намену у складу са Конкурсном документацијом и Програмом. Корисник субвенције дужан је да, у складу са Решењем о додели субвенција привредним субјектима, достави Министарству Извештај у року од 20 дана по утрошку укупног износа примљених подстицајних средстава, а не касније од 15. фебруара 2016. године.

Ако Корисник није искористио примљену субвенцију, у пуном или делимичном износу, дужан је да у наративном делу то образложи (наведе разлоге због којих финансијска средства нису искоришћена) и изврши повраћај неутрошених финансијских средстава у корист буџета Републике Србије најкасније до 15. фебруара 2016. године. Расходи који су настали у иностранству у вези са наменом 3) обрачунати по средњем девизном курсу НБС (на дан плаћања расхода).

 

 

Изузетно, Министарство може оставити накнадне рокове за достављање Извештаја и повраћај неутрошених финансијских средстава, а на основу образложеног писменог захтева корисника.

Министарство ће опоменути Корисника субвенције о евентуалним недостацима Извештаја и утврдити рок за поступање Корисника субвенције, који не може бити краћи од 8 дана од дана пријема опомене за поступање.

 

 

 

VI Додатне информације

 

Додатне информације у вези са конкурсом и конкурсном документацијом се могу добити преко телефона 011/311 04 70, радним даном од 10 до 14 сати, од 27. јула до 3. августа 2015. године. Моле се сви заинтересовани да прате званичну Интернет страницу Министарства, на адреси www.mtt.gov.rs где ће бити објављене евентуалне додатне информације у вези са Конкурсом.