НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТУРИСТИЧКO-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КРУПАЊ

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Ангажовање људских ресурса на пословима одржавања туристичке инфраструктуре

број 1/2018

 

 

 

 

 

Датум и време

Рок за подношење понуда

01.08.2018. године до 11,00  часова

Отварање понуда

01.08.2018. године у 11,30 часова

 

 

 

 

Крупањ, јул 2018.године

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

 

 

 

 1. Позив за подношење понуда

 

 1. Изјава о испуњености услова из чл. 75. и поседовању доказа из чл. 77. Закона о јавним набавкама

 

 1. Упутство понуђачу како да сачини понуду

 

 1. Образац  (а,б,в,г)

 

 1. Образац понуде

 

 1. Изјава о поседовању техничке опреме

 

 1. Изјава о независној понуди

 

 1. Образац трошкова припреме понуде

 

 1. Модел уговора

 

 1. Техничке карактеристике

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Туристичко-спортска органитзација општине Крупањ

Адреса наручиоца: Мачков камен бр.3, 15314 Крупањ

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуга ангажовања људских ресурса на пословима одржавања туристичке инфраструктуре

Ознака из општег речника набавке: 90910000-услуге чишћења, 90710000 –услуге управљања у области животне средине

Број партија: набавка није обликована по партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.tookrupanj.org.rs и може се преузети лично у просторијама Туристичко-спортске организације.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Туристичко-спортска организација општине Крупањ, ул. Мачков камен бр.3, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ услугe ангажовања људских ресурса на пословима одржавања туристичке инфраструктуре – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 9. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке 01.08.2018. године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 01.08.2018.год. у 11:30 часова у просторијама Туристичке организације општине Крупањ, ул. Мачков камен бр.3, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:Александар Петровић, тел:015-584-094, e-mail:touristok@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ИЗЈАВА О  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И ПОСЕДОВАЊУ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 Овим, као овлашћено лице ___________________________________________________

                                                                    (назив и седиште правног лица)

 

изјављујем, под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача, и то (услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН):

 

 1. понуђач је регистрован код надлежног органа,
 2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
 3. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
 4. понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,
 5. понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од  понуђача чија  понуда   буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР

да

не

(Заокружити)

 

У ___________, дана _________2018.год.

 

                                                                                                 Давалац изјаве – овлашћено лице:

 

                                                                                                 ____________________________

                                                                                                 Име и презиме – читко написано

 

                                                                                                 _____________________________

                                                                                                 Број личне карте давоца изјаве

 

                                                                                                 ______________________________

                                                                               М.П.         Својеручни потпис даваоца изјаве

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати образац у потребан број примерака)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. (копирати образац у потребан број примерака)

 

 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

 

 1. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде.

Понуду треба одштампати или читко написати и исту треба да потпише и печатира понуђaч, на оригиналним обрасцима и моделу уговора.

Понуђач доставља једну поднуду, у писаном облику. Ако понуђач достави више понуда, све понуде тог понуђача биће одбијене као неисправне.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75 ст.1. Тачка 5 овог Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен чл.77. Закона.

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75.ст.1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из чл. 75 ст.1 тач.5 овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке прописане чл.81.ст.4.

 1. Језик понуде

Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и наручилац треба да буде на спрском језику.

 1. Цене 

Цене, односно вредност радова, који су предмет јавне набавке, исказују се у динарима, без и са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити у свему на начин утврђен уговором, уплатом динарских средстава на текући рачун изабраног извођача.

 1. Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком укупно понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи период важења понуде. У случају да су сви параметри по овим критеријумима једнаки, наручилац ће изабрати понуду која је прва стигла.

 1. Понуде с варијантама нису допуштене.

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.

 1. Подаци о обавезној садржини понуде

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

а.   попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу,

б.   попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,

в.   попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о независној понуди,

г.  попуњену, потписну и оверену изјаву о испуњености  обавезних услова из чл.75. ст.1. и поседoвању доказа из чл.77. ст.1.

д.   попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.

ђ.    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

 1. Отварање понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 01.08.2018.год. у 11:30 часова у просторијама Туристичке организације Крупањ, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

 1. Тајност

Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и препоруке у вези са доделом уговора се неће саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача. Уколико учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију за избор извођача приликом проучавања понуда или донолшења одлуке о избору понуђача, његова понуда биће аутоматски одбијена.

 1. Одлука о додели уговора:

Рок за доношење одлуке o додели уговора je 5 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку o додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 1. Право наручиоца да прихвати понуду или одбије неку или све понуде.

Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда и/или да поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о јавним набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора са обавезом да своју одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за одбијање.

 1. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом.

Уколико је понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном  документацијом, може га тражити од наручиоца у писаном облику, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 1. Рок и начин подношења захтева за заштиту права понуђача прописан је чланом

149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из чл.151. Закона о јавним набавкама.

 1. Средства финансијског обезбеђења

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу:

 • Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко  сопствену  меницу, која мора бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Наручиоц ће уговор раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обевезе понуђача.

 1. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврдује да понуђач  није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о  јавним  набавкама  који су  се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

а)  правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

б)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне  набавке или испуњења уговорних обавеза;

ц)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

д) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

е)  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

ф)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавез а дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уредују облигациони односи;

г)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

 

 1. ОБРАЗАЦ

 

 1. ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА  О ПОНУЂАЧУ

 

            На основу позива за давање понуда за доделу јавне набавке- услуга ангажовања људских ресурса на пословима одржавања туристичке инфраструктуре, достављам Вам следеће податке:

 

 

Пун назив понуђача                                                                                                                                 

 

Адреса понуђача                                                                                                                                   

 

Особа  за контакт                                                                                                                                         

Телефон                                                                                                                                             

 

Факс                                                                                                                                             

 

 

Порески индетификациони број                                                                                                    

 

 

Матични број                                                                                                                                                

 

Регистарски брoj